A A A

Badania ewaluacyjne wśród beneficjentów, którzy otrzymali jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

A. Cel ogólny
Badaniem objęte zostaną osoby, które otrzymały dotację wcześniej niż  w ciągu 12 miesięcy  od daty rozpoczęcia badania (po upływie okresu, w którym beneficjenci zobligowani byli do prowadzenia działalności gospodarczej). Głównym celem analizy jest wyodrębnienie czynników warunkujących powodzenie lub porażkę w zakładanej działalności gospodarczej oraz  dokonanie oceny  udzielonego wsparcia w ramach jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

B. Cele szczegółowe
 1. Określenie wskaźnika „przetrwania” – odsetka przedsiębiorców kontynuujących działalność gospodarczą

 2. Charakterystyka badanych podmiotów
  • Określenie struktury przedsiębiorców ze względu na płeć, wiek oraz poziom wykształcenia
  • Opis przedsiębiorstw ze względu na główną dziedzinę działalności

 3. Analiza motywów podjęcia działalności i przygotowania beneficjentów do prowadzenia działalności
  • Przyczyny i motywy podjęcia własnej działalności gospodarczej
  • Ogólna percepcja przygotowania do prowadzenia działalności gospodarczej
  • Szczegółowa analiza przygotowania pod kątem wiedzy z zakresów takich jak:
  - opracowanie biznes planu
  - promocja firmy
  - wiedza na temat konkurencji
  - pozyskiwanie klientów
  - prowadzenie księgowości, kadry i płace
  - znajomość przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej,
  - zarządzanie firmą
  - możliwość uzyskania dodatkowych źródeł finansowania (dotacje, kredyty) na prowadzenie działalności
  - umiejętność nawiązywania kontaktów biznesowych

 4. Identyfikacja przyczyn zlikwidowania/zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej:
  • Opis historii prowadzonej działalności gospodarczej: czas trwania, liczba zatrudnionych pracowników, osiągane wyniki finansowe i ich zmiana w poszczególnych latach
  Charakterystyka bezpośrednich motywów skłaniających do zlikwidowania/zawieszenia działalności:  straty finansowe, niewystarczający poziom zysków, sytuacja osobista (np. zły stan zdrowia, fakt posiadania dziecka), podjęcie innej pracy zarobkowej, brak predyspozycji do prowadzenia tego typu działalności etc.
  Określenie sytuacji ekonomicznej firmy w momencie podjęcia decyzji o jej zawieszeniu/likwidacji oraz warunkujących ją czynników (wysoka konkurencja,  niski popyt na oferowanie produkty/usługi, problemy z kontrahentami, zła sytuacja branży, problemy z płynnością finansową etc.)

 5. Sytuacja przedsiębiorstw kontynuujących prowadzenie działalności gospodarczej:
  • Określenie zmian wielkości zatrudnienia – przyrost miejsc pracy od momentu otrzymania dotacji oraz stosowane formy zatrudniania pracowników
  • Charakterystyka kondycji ekonomicznej badanych przedsiębiorstw
  • Identyfikacja zewnętrznych i wewnętrznych barier rozwoju firm
  • Analiza planów rozwojowych i inwestycyjnych badanych podmiotów gospodarczych, w powiązaniu z planami dotyczącymi poziomu zatrudnienia
  • Zewnętrzne formy pomocy (doradztwo, finanse publiczne, fundusze UE, instrumenty wsparcia dla przedsiębiorstw), charakterystyka obecnego sposobu ich wykorzystywania, planów oraz barier utrudniających korzystanie z tych ofert
  • Stosowane formy promocji przedsiębiorstw oraz ich produktów/usług

 6. Wieloaspektowa ocena procesu przyznawania dotacji
  • Ilość koniecznych formalności przy składaniu wniosku
  Czas rozpatrywania wniosku
  Wymagania dotyczące zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków finansowych
  Czas oczekiwania na transzę dotacji
  Formalności po otrzymaniu dotacji
  Korzystanie z dodatkowych usług szkoleniowo-doradczych

C. Metoda badań
Badania ilościowe przeprowadzone zostaną w oparciu o technikę wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo: CATI (Computer-Assisted Telephone Interviewing) przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania komputerowego.
Szczegółowy opis techniki CATI znajduje się w projekcie nr III: Badania potrzeb pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem szczególnych kategorii osób bezrobotnych.

Dobór próby
Badanie przeprowadzone zostanie wśród osób, które otrzymały jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Dobór próby będzie miał charakter losowy. Podstawą do dokonania losowania będzie dostarczony przez Zleceniodawcę operat (tj. teleadresowa lista przedsiębiorców, którzy otrzymali dotację).


InterActive - Agencja komunikacji Marketingowej Kraków