A A A

Badania jakościowe wśród osób długotrwale bezrobotnych

A. Problem badawczy

Jak wynika z dotychczas realizowanych przez naszą firmę badań, jedną z głównych barier w znalezieniu pracy jest znaczna bierność i apatia osób bezrobotnych. Jest to psychologiczne uzasadniona konsekwencja długotrwałego bezrobocia. Sytuacja ta grozi trwałym wykluczeniem społecznym, gdyż nowe stanowiska pracy zajmują przeważnie osoby, które relatywnie krótko pozostawały na bezrobociu, czy też w ogóle nie rejestrowały się w Urzędzie Pracy. Kluczowym zagadnieniem staje się przerwanie błędnego koła: bezrobocie

 • ograniczenie kontaktów społecznych
 • apatia
 • bezrobocie.

Proponujemy Państwu przeprowadzenie badań jakościowych wszechstronnie charakteryzujących osoby długotrwale bezrobotne, których nadrzędnym celem jest wskazanie praktycznych działań aktywizujących tę kategorię osób bezrobotnych.

 

B. Cele szczegółowe

1. Sytuacja społeczno-zawodowa

 • Opis sytuacji rodzinnej oraz statusu społecznego respondentów (wykształcenie, sytuacja ekonomiczna, miejsce zamieszkania, zawód, cykl życia rodziny)
 • Analiza doświadczenia zawodowego respondentów

 

2. Doświadczenia w poszukiwaniu zatrudnienia

 • Charakterystyka aktywności w poszukiwaniu pracy (częstotliwość oraz stosowane formy poszukiwania zatrudnienia)
 • Analiza problemów napotykanych przy poszukiwaniu pracy oraz podczas rozmów kwalifikacyjnych, w tym identyfikacja praktyk dyskryminacji ze względu na wiek i płeć
 • Ocena sytuacji na rynku pracy oraz identyfikacja zewnętrznych barier utrudniających znalezienie zatrudnienia

 

3. Subiektywna ocena kwalifikacji zawodowych

 • Samoocena osób bezrobotnych pod kątem własnej sytuacji na rynku pracy – identyfikacja mocnych i słabych stron jako kandydatów do zatrudnienia
 • Charakterystyka stopnia satysfakcji z posiadanych kwalifikacji zawodowych (z wykształcenia, posiadanego zawodu, wykonywanej pracy)


4. Mobilność przestrzenna i zawodowa

 • Migracja zagraniczna wraz z identyfikacją czynników, które wpłynęły na podjęcie pracy za granicą oraz zadecydowały o powrocie na krajowy rynek pracy
 • Gotowość do podjęcia zatrudnienia na lokalnym oraz poza lokalnym rynkiem pracy  wraz z wskazaniem czynników ograniczających mobilność
 • Charakterystyka elastyczności zawodowej oraz ograniczających ją barier

 

5. Charakterystyka ścieżki szkoleniowej oraz aspiracji edukacyjnych

 • Charakterystyka dotychczasowego podnoszenia własnych kwalifikacji zawodowych
 • Wielowymiarowa ocena dotychczasowych szkoleń
 • Analiza aspiracji edukacyjnych bezrobotnych, gotowości do podnoszenia własnych kwalifikacji zawodowych
 • Identyfikacja preferowanych form oraz kierunków szkoleń
 • Oczekiwana pomoc w zakresie doradztwa zawodowego

 

6. Aktywność społeczna

 • Obraz stylu życia osób bezrobotnych, m.in. sposób spędzania wolnego czasu, zainteresowania, obowiązki domowe
 • Charakterystyka więzi oraz kontaktów społecznych
 • Ocena kapitału społecznego, rozumianego jako indywidualny zasób danego respondenta umożliwiający korzystanie z pomocy innych w różnych sytuacjach życiowych

 

C. Metodologia

Proponujemy zastosowanie metody indywidualnych wywiadów pogłębionych Individual in-Depth Interview (IDI), która należy do jakościowych metod badawczych. Szczegółową charakterystykę tej metodologii badawczej zawiera prezentowany wcześniej projekt IV Badań jakościowych wśród pracodawców w powiecie.

 

D. Dobór próby

Dobór respondentów jest celowy, ściśle podporządkowany problematyce badawczej. Wywiady zostaną przeprowadzone wśród 30 osób długotrwale bezrobotnych (powyżej 12 miesięcy) zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy. Dodatkowym kryterium doboru próby będzie płeć, wiek oraz poziom wykształcenia respondentów. Do przeprowadzenia wywiadu posłuży specjalnie skonstruowany (zaakceptowany przez Zleceniodawcę) scenariusz wywiadu.

Tego typu badania mogą zostać przeprowadzone, w zależności od Państwa potrzeb, wśród różnych kategorii bezrobotnych, np. długotrwale bezrobotnych, kobiet, młodzieży czy osób powyżej 50 roku życia.InterActive - Agencja komunikacji Marketingowej Kraków