A A A

Badania lokalnego rynku pracy wśród pracodawców funkcjonujących na terenie powiatu

 

A. Cele badania – obszary badawcze

1.Analiza sytuacji na lokalnym rynku pracy – jego dynamiki oraz kierunków zmian

2.Analiza popytu na rynku pracy (charakterystyka wymagań, co do kompetencji przyszłych pracowników: poziomu oraz kierunku wykształcenia, umiejętności specjalistycznych, znajomości języków obcych oraz obsługi komputera)

3.Oszacowanie popytu na poszczególne rodzaje szkoleń dla pracowników, kadry zarządzającej oraz kandydatów do zatrudnienia

4.Analiza zapotrzebowania na wybrane usługi Urzędu Pracy/instrumenty rynku pracy

 

Uzyskane wyniki zestawione będą z danymi metryczkowymi, charakteryzującymi badane podmioty: poziomem zatrudnienia, główną dziedziną działalności, sektor własności oraz lokalizacją firmy.

Ważnym elementem badań będzie analiza sytuacji kobiet na lokalnym rynku pracy.

 

B. Cele szczegółowe

Na poziomie 1. obszaru badawczego – Analiza sytuacji na lokalnym rynku pracy – jego dynamiki oraz kierunków zmian

1.1. Charakterystyka pracodawców

 • Identyfikacja głównej dziedziny działalności podmiotów gospodarczych działających na terenie powiatu
 • Analiza porównawcza pracodawców  z sektora publicznego i prywatnego
 • Określenie jaki odsetek miejsc pracy tworzą firmy z poszczególnych branż oraz o różnym poziomie zatrudnienia

 

1.2. Charakterystyka struktury zatrudnienia w badanych przedsiębiorstwach

 • Analiza struktury zatrudnienia ze względu na płeć pracowników, wiek oraz poziom wykształcenia
 • Identyfikacja głównych grup zawodowych ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk pracy zajmowanych przez kobiety
 • Określenie zróżnicowania w poziomie kwalifikacji pracowników w zależności od charakterystyki firm

 

1.3. Dynamika na rynku pracy

 • Wskazanie odsetka podmiotów zatrudniających sezonowo pracowników wraz z określeniem jaką część zatrudnionej kadry stanowią pracownicy sezonowi
 • Analiza dynamiki zmian w poziomie zatrudnienia w ciągu ostatnich 12 miesięcy wraz z identyfikacją czynników związanych z charakterystyką badanych przedsiębiorstw, warunkujących przyrost/spadek zatrudnienia oraz głównych przyczyny zatrudniania/ zwalniania pracowników
 • Określenie stanowisk na jakie zostali zatrudnieni nowi pracownicy wraz ze wskazaniem liczby pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach pracy
 • Identyfikacja udziału kobiet wśród zatrudnianych/zwalnianych pracowników
 • Charakterystyka najczęściej stosowanych przez pracodawców technik rekrutacji (samodzielne zgłoszenie się kandydatów, pośrednictwo PUP, polecenie przez znajomych, ogłoszenia w mediach etc.)

 

 

Na poziomie 2. obszaru badawczego – Analiza popytu na rynku pracy

Określenie prognoz na najbliższe 12 miesięcy w zakresie:

2.1. Redukcja zatrudnienia

 • Identyfikacja odsetka firm planujących redukcję zatrudnienia wraz z ich charakterystyką
 • Określenie skali redukcji zatrudnienia w badanych przedsiębiorstwach
 • Wskazanie głównych przyczyn zwalniania pracowników
 • Analiza redukowanych stanowisk pracy ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji kobiet

 

2.2. Tworzenie nowych miejsc pracy

 • Określenie  odsetka  oraz charakterystyki podmiotów planujących zatrudnienie nowych pracowników oraz głównych przyczyn zaobserwowanych zmian
 • Wskazanie skali planowanego zatrudnienia wraz z identyfikacją nowo tworzonych etatów oraz zatrudnienia w ramach rotacji pracowników
 • Analiza zapotrzebowania na zawody, specjalności oraz kwalifikacje (charakterystyka profili zawodowych ze względu na preferowany poziom i kierunek wykształcenia, znajomość języków obcych, obsługę komputera, doświadczenie zawodowe, optymalny wiek, preferowaną płeć, wymagane cechy osobowe, specjalistyczne umiejętności i uprawnienia zawodowe)
 • Określenie kryteriów decydujących o wyborze kandydata do zatrudnienia

 

 

Na poziomie 3. obszaru badawczego – Oszacowanie popytu na poszczególne rodzaje szkoleń dla pracowników, kadry zarządzającej oraz osób bezrobotnych

 • Identyfikacja udziału stanowisk pracy adresowanych do przeszkolonych osób bezrobotnych
 • Określenie preferowanej przez pracodawców tworzących nowe miejsca pracy tematyki szkoleń dla osób bezrobotnych
 • Wskazanie skali zainteresowania szkoleniami dla kadry zarządzającej oraz pracowników wraz z analizą czynników wpływających na wzrost zainteresowania podnoszeniem kwalifikacji
 • Przedstawienie preferowanej tematyki szkoleń dla pracowników oraz kadry zarządzającej

 

Na poziomie 4. obszaru badawczego – Analiza zapotrzebowania na wybrane usługi PUP/instrumenty rynku pracy

 • Oszacowanie udziału pracodawców współpracujących z Powiatowym Urzędem Pracy wraz z charakterystyką podmiotów korzystających/niekorzystających  z usług PUP
 • Analiza przyczyn dotychczasowego niekorzystania z oferty PUP
 • Określenie stopnia satysfakcji z  usług oferowanych przez Urzędy Pracy
 • Ocena poszczególnych instrumentów rynku pracy pod kątem ich przydatności dla pracodawców
 • Określenie zainteresowania usługami PUP, czynników je warunkujących oraz zapotrzebowania na poszczególne instrumenty rynku pracy

 

C. Metodologia

Badania mają charakter ilościowy i zostaną przeprowadzone w oparciu o technikę wywiadu bezpośredniego (face to face), w oparciu o zatwierdzony przez Zleceniodawcę standaryzowany kwestionariusz wywiadu.

Badania ilościowe mają charakter rozstrzygający i umożliwią podanie rozwiązań problemów badawczych w postaci wskazań i zaleceń. Służą one przede wszystkim pomiarowi zjawisk oraz identyfikacji faktów i opinii, dlatego też koncentrują się na odpowiedzi na pytania: Co?, Ile?, Jak często?, Jak silnie?, Kto?. Umożliwiają zatem ustalenie, jak często rozmaite opinie i fakty występują w danej zbiorowości.  Podstawowym narzędziem pomiaru będzie kwestionariusz wywiadu złożony w przeważającej części z pytań zamkniętych, w których badany wskazuje odpowiedź z wcześniej opracowanego zestawu.

 

Technika wywiadów bezpośrednich polega na bezpośredniej rozmowie (face to face) z respondentem przy użyciu kwestionariusza, zawierającego zarówno wystandaryzowane pytania zamknięte, jak i pytania otwarte. Już sama problematyka badawcza, głównie jej złożoność, wyklucza możliwość zastosowania techniki wywiadu telefonicznego. Dzięki temu wywiad będzie mógł być znacznie bardziej rozbudowany i uzyskamy jak najbardziej wyczerpujące, precyzyjne informacje, dotyczące postaw,  przekonań oraz opinii respondentów. Z naszych doświadczeń wynika, że technika ankiety internetowej oraz pocztowej nie sprawdza się ze względu na niski odsetek zwrotu ankiet, podczas gdy w przypadku wywiadów bezpośrednich, dzięki zaangażowaniu doświadczonych ankieterów – odsetek ten znacznie wrasta. Ponad to, dzięki bezpośredniemu kontaktowi ankietera z respondentem zostanie zagwarantowana wiarygodność informacji poprzez udział w badaniu osób kompetentnych, posiadających informacje o sytuacji badanych podmiotów. Obecność ankietera zmniejszy również liczbę wskazań typu: „nie wiem”, „trudno powiedzieć”, „brak odpowiedzi”. Dodatkowo, w przypadku bezpośredniego wywiadu mamy zapewnienie poprawnego wypełnienia narzędzia badawczego, ponieważ kwestionariusz wypełnia doświadczony ankieter.

 

Dorób próby

Badanie zostanie przeprowadzone wśród osób odpowiedzialnych za politykę personalną badanych podmiotów (właściciele, prezesi, dyrektorzy, kierownicy).  Dobór próby zostanie dokonany metodą losowania warstwowego z operatu podmiotów gospodarczych (baza REGON). Podstawą do wyodrębnia warstw będzie: wielkość według liczby zatrudnionych pracowników (zakładamy, że badaniem objęte będą w pierwszej kolejności podmioty większe)  oraz sekcja PKD – proporcjonalnie do udziału firm z poszczególnych branż w powiecie.

 

Przeprowadzenie większej liczby badań niż wynika to ze struktury podmiotów gospodarczych w powiecie wśród największych pracodawców podyktowane jest potrzebą zwrócenia szczególnej uwagi na ich sytuację, która w istotny sposób przekłada się na gospodarkę i rynek pracy powiatu. W przypadku prostego doboru próby, więksi pracodawcy byliby bardzo nielicznie reprezentowani, bowiem około 95% podmiotów  gospodarczych stanowią firmy mikro zatrudniające nie więcej niż 9 pracowników. Aby zminimalizować nadreprezentację podmiotów dużych, na etapie opracowania wyników zostaną zastosowane wagi analityczne. Otrzymane wyniki będą reprezentatywne dla całego powiatu.InterActive - Agencja komunikacji Marketingowej Kraków