A A A

Badania wśród strategicznych, największych firm w powiecie – top 100


A. Cel badania

1. Charakterystyka badanych podmiotów

 • Identyfikacja głównej dziedziny działalności strategicznych podmiotów
 • Analiza porównawcza pracodawców  z sektora publicznego i prywatnego
 • Określenie udziałów w łącznym zatrudnieniu firm ze względu na następujące zmienne: poziom zatrudnienia, główną dziedzinę działalności, sektor własności
 • Analiza struktury zatrudnienia ze względu na płeć pracowników, wiek oraz poziom wykształcenia
 • Identyfikacja głównych grup zawodowych ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk pracy zajmowanych przez kobiety
 • Określenie zróżnicowania w poziomie kwalifikacji w zależności od charakterystyki firm

 

2.  Sytuacja gospodarcza

 • Charakterystyka kondycji ekonomicznej badanych przedsiębiorstw
 • Identyfikacja zewnętrznych i wewnętrznych barier rozwoju firm
 • Analiza planów rozwojowych i inwestycyjnych badanych podmiotów gospodarczych w powiązaniu z planami dotyczącymi poziomu zatrudnienia w powiecie oraz poza granicami powiatu
 • Zewnętrzne formy pomocy (doradztwo, finanse publiczne, fundusze UE, instrumenty wsparcia dla przedsiębiorstw), charakterystyka obecnego sposobu ich wykorzystywania, planów oraz barier utrudniających korzystanie z tych ofert
 • Stosowane formy promocji przedsiębiorstw oraz ich produktów/usług

 

3.  Plany kadrowe

- Rekrutacja

 • Jakościowo-ilościowy opis obsadzanych stanowisk pracy (szczegółowa charakterystyka wymagań co do kompetencji przyszłych pracowników m.in. poziomu oraz kierunku wykształcenia, umiejętności specjalistycznych, znajomości języków obcych, obsługi komputera, doświadczenia zawodowego) – konstrukcja pożądanych profili zawodowych
 • Identyfikacja głównych przyczyn dotyczących zatrudniania nowych pracowników
 • Określenie roli PUP jako pośrednika w zatrudnieniu, charakterystyka oczekiwanych przez pracodawców form współpracy
 • Określenie, na ile przedsiębiorstwo jest zainteresowane skorzystaniem z oferty PUP: pośrednictwem pracy, refundacją wynagrodzeń, refundacją kosztów doposażenia, wyposażenia stanowisk pracy, stażem, przygotowaniem zawodowym dorosłych, zatrudnieniem bezrobotnych przeszkolonych pod kątem potrzeb przedsiębiorstwa

 

- Redukcja etatów

 • Identyfikacja podmiotów gospodarczych zagrożonych likwidacją oraz redukcją poziomu zatrudnienia a także wskazanie oczekiwanych przez przedsiębiorców form pomocy ze strony PUP
 • Charakterystyka głównych przyczyn redukcji zatrudnienia
 • Analiza struktury osób typowanych do redukcji (płeć, wiek, poziom wykształcenia, staż pracy)
 • Jakościowo-ilościowa charakterystyka zwalnianych pracowników z uwzględnieniem ich kwalifikacji zawodowych, stażu pracy (ogółem oraz w badanej firmie), warunków zatrudnienia, jakości ich pracy, wieku, płci – konstrukcja profili zawodowych
 • Określenie skali zainteresowania szkoleniami przekwalifikowującymi dla pracowników typowanych do zwolnienia (na ile firma jest gotowa po przeprowadzeniu szkolenia zrezygnować ze zwolnień)
 • Charakterystyka stopnia znajomości wśród przedsiębiorców usługi outplacement (zwolnień monitorowanych) oraz określenie ram współpracy w obrębie tego programu

 

 

4. Szkolenia

 • Ocena poziomu kwalifikacji kadry pracowniczej
 • Określenie skali i stopnia zainteresowania pracodawców podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników oraz personelu zarządzającego wraz z ustaleniem preferowanej tematyki szkoleń

 

 

5. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy

 • Pogłębiona charakterystyka dotychczasowych kontaktów firm z PUP wraz z propozycjami pracodawców, dotyczącymi modyfikacji form współpracy
 • W przypadku przedsiębiorstw, które do tej pory nie współpracowały z PUP, wywiad zostanie pogłębiony w kierunku identyfikacji przyczyn oraz barier powodujących ten stan rzeczy
 • Identyfikacja oczekiwanych form współpracy z PUP

 

B. Metodologia 
Badania zostaną przeprowadzone wśród strategicznych, największych pracodawców w regionie, w oparciu o metodę wywiadów bezpośrednich. Polegać one będą na osobistej, bezpośredniej (face to face) rozmowie z respondentem, przeprowadzanej przez doświadczonych ankieterów przy użyciu specjalnie przygotowanego formularza – częściowo ustrukturalizowanego kwestionariusza, zawierającego zarówno wystandaryzowane pytania zamknięte jak i pytania otwarte.


W tym przypadku pomiar jest bardziej swobodny niż w typowych badaniach ilościowych i wymaga większej aktywności ze strony osoby prowadzącej. Znaczą część kwestionariusza stanowią pytania otwarte, dające respondentom większą dowolność odpowiedzi. Osoba przeprowadzająca wywiad często posiłkuje się pytaniami pomocniczymi, naprowadzającymi lub rozszerzającymi omawiane kwestie, aby uzyskać jak najbardziej wyczerpujące, precyzyjne i rzetelne informacje. Zastosowanie takiej metodologii pozwoli skoncentrować się na jakościowym opisie rzeczywistości, dzięki czemu skupimy uwagę na różnorodności problemów występujących w badanych podmiotach. Dodatkowo, metoda ta, ze względu na mniejszą standaryzację, pozwala poznać nie tylko, w jaki sposób badani postrzegają rzeczywistość społeczną, ale daje też możliwość dotarcia do opinii, odczuć i stereotypów.
Proponowane przez nas wywiady zostaną przeprowadzone w oparciu o zaakceptowany przez Zleceniodawcę kwestionariusz wywiadu.

C. Dobór próby
Dobór osób do badania jest celowy, ściśle podporządkowany problematyce badania. Wywiady zostaną zrealizowane wśród strategicznych, największych przedsiębiorców, według listy opracowanej wspólnie ze Zleceniodawcą. Zadaniem ankietera będzie dotarcie do osób, które w danym podmiocie są odpowiedzialne za politykę personalną.

 InterActive - Agencja komunikacji Marketingowej Kraków