A A A

Badanie aspiracji edukacyjno-zawodowych uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych, zlokalizowanych na terenie powiatu

Badanie przeprowadzone zostanie za pomocą ankiety audytoryjnej wśród uczniów dobranych losowo ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych zawodowych, techników, liceów ogólnokształcących i profilowanych

 

A. Problematyka badawcza

1. Aspiracje edukacyjne

 • Określenie, jaki odsetek młodzieży z różnych typów szkół ponadgimnazjalnych zamierza kontynuować naukę
 • Identyfikacja najczęściej wybieranych kierunków kształcenia
 • Określenie preferowanego przez młodzież miejsca podjęcia nauki
 • Określenie poziomu, na którym uczniowie planują kontynuację nauki (średni zawodowy, wyższy zawodowy, wyższy)
 • Określenie planowanej formy kształcenia (dzienne, wieczorowe, zaoczne)
 • Wskazanie preferowanych form oraz kierunków kształcenia około-zawodowego
 • Identyfikacja osób doradzających wybór szkoły/zawody (rodzice, znajomi, rówieśnicy, nauczyciele, doradca zawodowy) i motywów kierujących decyzjami

 

2. Gotowość do aktywności zawodowej

 • Charakterystyka dotychczasowego doświadczenia zawodowego młodzieży (jak wynika z badań przeprowadzonych przez naszą firmę na terenie Małopolski, ponad 50% uczniów posiada różnego typu doświadczenie zawodowe)
 • Zbadanie, jaki odsetek młodzieży planuje podjęcie pracy zarobkowej bezpośrednio po ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej
 • Wskazanie preferowanego przez młodzież miejsca podjęcia pracy (gmina, powiat, województwo, Polska, zagranica)
 • Określenie kierunków emigracji zarobkowej
 • Identyfikacja preferowanych zawodów, w których młodzież chciałaby znaleźć zatrudnienie
 • Określenie aspiracji zarobkowych młodzieży
 • Charakterystyka preferowanych form zatrudnienia (umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenie, praca bez umowy, samozatrudnienie)

 

3. Kwalifikacje zawodowe młodzieży

 • Poziom znajomości języków obcych
 • Kompetencje związane z obsługą komputera
 • Posiadane uprawnienia, w tym prawo jazdy
 • Samoocena przygotowania do pracy w zawodzie (jeśli dotyczy) wraz z identyfikacją potencjalnych deficytów (brak wiedzy, umiejętności, doświadczenia, uprawnień)

 

4. Poszukiwanie pracy

 • Wskazanie preferowanych przez młodzież form poszukiwania pracy
 • Identyfikacja najważniejszych zdaniem młodzieży umiejętności oraz kwalifikacji potrzebnych do znalezienia pracy
 • Ocena własnych kompetencji w zakresie poszukiwania pracy
 • Identyfikacja instytucji (niezwiązanych z przyszłym kierunkiem kształcenia), w których młodzież chciałaby uzyskać dodatkową wiedzę i umiejętności

 

Uzyskane wyniki zestawione będą z danymi metryczkowymi, dotyczącymi: typu szkół oraz statusu społecznego rodziców (wykształcenie, dochody, zawód), miejsca zamieszkania, wielkości rodziny oraz wieku i płci ankietowanego.  


B. Metody realizacji
Struktura próby zostanie dobrana kwotowo, proporcjonalnie do ilości absolwentów poszczególnych typów szkół ponadgimnazjalnych.

Badania przeprowadzone zostaną w oparciu o ankietę audytoryjną. Jest to jedna z ilościowych technik badawczych stosowanych  w socjologii i innych naukach społecznych polegająca na zebraniu w pewnej przestrzeni, zazwyczaj w pomieszczeniu, które w jakiś sposób związane jest z badaną kategorią (w tym przypadku klasa szkolna) wybranej lub wylosowanej grupy osób i rozdaniu im ankiet do wypełnienia. Ankieter w takiej sytuacji nie przeprowadza wywiadu osobiście z każdym respondentem, lecz wyjaśnia cele prowadzonych badań oraz tłumaczy jak należy wypełnić ankietę. W odróżnieniu od innych technik ankietowych w tym przypadku uzyskuje się prawie stuprocentową zwrotność materiału oraz większość poprawnie wypełnionych ankiet.

Badania zostaną przeprowadzone przy użyciu ustrukturalizowanego kwestionariusza (zaakceptowanego przez Zleceniodawcę), zawierającego przede wszystkim wystandaryzowane pytania zamknięte.

 InterActive - Agencja komunikacji Marketingowej Kraków