A A A

Badanie funkcjonowania osób bezrobotnych na lokalnym rynku pracy

A. Cele badania

W trakcie badań ustalimy sytuację społeczno-ekonomiczną osób bezrobotnych oraz wskażemy czynniki powodujące bezrobocie, przyczyniające się do bierności zawodowej, ale również motywujące do podjęcia pracy. W polu zainteresowań znajdzie się również kwestia dotychczasowego doświadczenia zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem pracy w szarej strefie, gdzie określony zostanie odsetek osób bezrobotnych aktualnie wykonujących nielegalną pracę.

 

Szczegółowa problematyka badań

1. Charakterystyka społeczno-demograficzna osób bezrobotnych

 • Wiek
 • Płeć
 • Poziom wykształcenia
 • Miejsce zamieszkania
 • Sytuacja rodzinna (cykl życia rodziny, główne źródła utrzymania oraz subiektywna ocena sytuacji materialnej)

 

2. Doświadczenie zawodowe osób bezrobotnych

 • Zawód wykonywany w ostatnim miejscu pracy
 • Staż pracy
 • Doświadczenie w pracy za granicą (kierunki migracji zarobkowej)
 • Praca w szarej strefie

 

3. Sposoby poszukiwania pracy wykorzystywane przez osoby bezrobotne

 • Pośrednictwo urzędu pracy
 • Odpowiedzi na ogłoszenia prasowe
 • Zamieszczanie ogłoszeń prasowych
 • Samodzielne dostarczanie ofert pracodawcom (CV i list motywacyjny)
 • Wykorzystywanie znajomości
 • Udział w stażach i praktykach etc.

 

4. Ocena własnych kwalifikacji zawodowych

 • Ocena stopnia trudności znalezienia pracy w regionie
 • Charakterystyka stopnia satysfakcji z posiadanych kwalifikacji zawodowych (z wykształcenia, posiadanego zawodu)
 • Charakterystyka słabych i mocnych stron respondentów
 • Ocena zadowolenia z ostatnio wykonywanej pracy zawodowej

 

5. Mobilność osób bezrobotnych

 • Charakterystyka dotychczasowej mobilności przestrzennej (odległość od ostatniego miejsca pracy, czas dojazdu do pracy)
 • Gotowość do podjęcia zatrudnienia w zależności od odległości miejsca pracy od miejsca zamieszkania
 • Charakterystyka stopnia elastyczności zawodowej (gotowość do zmiany zawodu, do podjęcia pracy w niepełnym wymiarze godzin, w trudnych warunkach BHP, wymagająca częstych wyjazdów etc.)

 

6. Aspiracje edukacyjne oraz potrzeby szkoleniowe bezrobotnych

 • Dotychczasowa aktywność w zakresie podnoszenia kwalifikacji (formalne kształcenie ustawiczne, uczestnictwo w szkoleniach, zdobywanie uprawnień)
 • Zainteresowanie kontynuacją nauki wraz z określeniem docelowego poziomu wykształcenia
 • Zainteresowanie konkretnymi kierunkami nauki w placówkach edukacyjnych
 • Zainteresowanie udziałem w kursach, warsztatach, szkoleniach wraz z określeniem ich tematyki

 

7. Bariery w znalezieniu zatrudnienia postrzegane przez osoby bezrobotne


7.1. Czynniki zewnętrzne

 • Zła sytuacja na rynku pracy (brak ofert)
 • Brak zapotrzebowania na pracowników o określonych kwalifikacjach
 • Dyskryminacja przez pracodawców ze względu na płeć, wiek
 • Pozostałe czynniki wskazane przez respondenta

7.2. Czynniki wewnętrzne

 • Nieodpowiedni poziom wykształcenia
 • Nieodpowiedni kierunek wykształcenia
 • Brak specyficznych umiejętności (prawo jazdy, obsługa komputera, znajomość języków obcych, inne wskazane)
 • Brak doświadczenia zawodowego
 • Brak umiejętności skutecznego poszukiwania pracy
 • Problemy w kontaktach z pracodawcą
 • Konieczność opieki nad małym dzieckiem, osobą starszą
 • Konieczność dalekich dojazdów
 • Trudna sytuacja materialna
 • Brak czasu (wraz z podaniem przyczyn)
 • Pozostałe czynniki wskazane przez respondenta


8. Oczekiwana pomoc w zakresie poszukiwania pracy

 • Częściowe dofinansowanie kosztów nauki
 • Umożliwienie udziału w kursach, warsztatach, szkoleniach
 • Częściowa (lub całkowita) refundacja kosztów przejazdów
 • Zapewnienie opieki nad dzieckiem (jeśli dotyczy)
 • Umożliwienie korzystania z zaplecza biurowego (telefon, Internet, możliwość komputerowego opracowania i druku CV oraz listu motywacyjnego)
 • Umożliwienie odbycia stażu zawodowego lub skorzystanie z innych instrumentów rynku pracy
 • Kontakt z doradcą personalnym
 • Bezpłatny dostęp do bieżących ogłoszeń prasowych
 • Ogłoszenia o ofertach pracy dostępne w Urzędzie Pracy
 • Inne postulowane działania

B. Metodologia

Badanie ma charakter ilościowy i zostanie przeprowadzone metodą wywiadu osobistego wśród osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy. Do przeprowadzenia wywiadu posłuży specjalnie skonstruowany (zaakceptowany przez Zleceniodawcę) zestandaryzowany kwestionariusz.

Szczegółowy opis metodologii badań ilościowych znajduje się w projekcie badawczym nr I: Badania lokalnego rynku pracy wśród pracodawców funkcjonujących na terenie powiatu.

 

C. Dobór próby nastąpi metodą kwotową. Do określenia charakterystyki próby wykorzystane zostaną informacji dotyczące struktury bezrobocia ze względu na następujące zmienne: wiek, płeć oraz poziom wykształcenia osób bezrobotnych.

 InterActive - Agencja komunikacji Marketingowej Kraków