A A A

Badanie potrzeb pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem szczególnych kategorii osób bezrobotnych

A. Cel nadrzędny
Stworzenie bazy danych pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem szczególnych kategorii osób bezrobotnych

B. Cele szczegółowe

 • Oszacowanie odsetka podmiotów zainteresowanych zatrudnieniem szczególnych kategorii osób bezrobotnych
 • Charakterystyka wymagań co do kompetencji osób bezrobotnych: poziomu oraz kierunku wykształcenia, umiejętności specjalistycznych, znajomości języków obcych, obsługi komputera, ewentualnie optymalnego wieku i preferowanej płci kandydatów
 • Identyfikacja oczekiwanej przez pracodawców tematyki szkoleń, które powinni ukończyć kandydaci do zatrudnienia
 • Analiza zapotrzebowania przedsiębiorstw na usługi Powiatowego Urzędu Pracy wspierające zatrudnienie

Uzyskane wyniki zestawione będą z następującymi danymi metryczkowymi charakteryzującymi badane podmioty gospodarcze: poziomem zatrudnienia, główną dziedziną działalności oraz lokalizacją firmy.

Wymiernym efektem badania będzie:

 • Baza danych firm zainteresowanych zatrudnieniem poszczególnych kategorii bezrobotnych
 • Raport opisujący wyniki badań

 

C. Metoda badań

Badania  ilościowe przeprowadzone zostaną w oparciu o technikę wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo: CATI (Computer-Assisted Telephone Interviewing) przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania komputerowego. Wywiady telefoniczne prowadzone będą przez przeszkolonych ankieterów, który łączyć się będą telefonicznie z wylosowanymi do badania przedsiębiorcami prowadząc wystandaryzowane wywiady kwestionariuszowe. Przebieg tych wywiadów podlegać będzie ścisłemu nadzorowi systemu komputerowego. Specjalistyczne oprogramowanie regulować będzie kolejność zadawanych pytań (zgodnie z zastosowanymi regułami przejścia) oraz umożliwi weryfikację logiczną kodowanych danych. Zaletą tej techniki jest szybkość gromadzenia danych, niższy koszt niż w przypadku badań bezpośrednich, kontrola jakości pracy ankieterów oraz niwelowanie błędów powstałych na etapie kodowania. Z uwagi na specyfikę tej techniki czas trwania rozmowy jest ograniczony do 15 minut, co uniemożliwia realizację bardzo rozbudowanych wywiadów. O wyborze tej techniki zadecydował fakt, iż większość podmiotów nie jest zaintere-sowana zatrudnianiem szczególnych kategorii osób bezrobotnych. Jak wynika z naszych dotychczasowych doświadczeń, aby wyselekcjonować sto firm zainteresowanych zatrudnianiem osób powyżej 50 roku życia, należy dotrzeć do ponad 1 000 przedsiębiorstw, stąd w przypadku tych  badań, wywiady telefoniczne są znacznie bardziej efektywne od bezpośrednich.


Dobór próby

 • Badanie przeprowadzone zostanie wśród pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem szczególnych kategorii osób bezrobotnych:
 • bezrobotnych do 25 roku życia
 • bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych
 • długotrwale bezrobotnych
 • kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka
 • osób samotnie wychowujących dzieci  do 18 lat
 • osób powyżej 50 roku życia
 • osób po odbyciu kary pozbawienia wolności
 • osób niepełnosprawnych

 

Wywiady zrealizowane zostaną metodą wywiadów telefonicznych wśród kierownictwa firm (właściciele, prezesi, dyrektorzy, kierownicy), ich zastępców lub innych oddelegowanych osób (np. kierownik ds. personalnych).InterActive - Agencja komunikacji Marketingowej Kraków