A A A

Badanie potrzeb szkoleniowych pracujących mieszkańców powiatu

A. Cele badawcze

1. Zatrudnienie

 • Ocena zatrudnienia w powiecie ze względu na wielkość przedsiębiorstwa, sektor działalności oraz lokalizację
 • Identyfikacja głównych form zatrudnienia (umowa o pracę, umowa-zlecenie, umowa o dzieło, brak umowy)
 • Ocena postrzeganych przez pracowników tendencji, dotyczących poziomu zatrudnienia (wzrost/spadek) w ich przedsiębiorstwie
 • Określenie stopnia poczucia bezpieczeństwa zatrudnienia

 

2. Subiektywna ocena kwalifikacji zawodowych

 • Ocena stopnia trudności znalezienia pracy w regionie
 • Charakterystyka stopnia satysfakcji z posiadanych kwalifikacji zawodowych (z wykształcenia, posiadanego zawodu, wykonywanej pracy)
 • Identyfikacja słabych i mocnych stron respondentów
 • Ocena zadowolenia z wykonywanej pracy zawodowej

 

3. Mobilność zawodowa i przestrzenna

 • Charakterystyka dotychczasowej ścieżki zawodowej
 • Określenie gotowości do zmiany zawodu
 • Charakterystyka elastyczności zawodowej
 • Wskazanie dotychczasowych kierunków migracji zarobkowej
 • Gotowość do migracji wewnętrznej (w obrębie gminy, powiatu, województwa, innych województw w Polsce) i zewnętrznej

 

4. Szkolenia

 • Ocena stopnia zainteresowania podnoszeniem swoich kwalifikacji
 • Określenie kwalifikacji/umiejętności, których uzyskaniem badani byliby najbardziej zainteresowani
 • Identyfikacja poziomu, na jakim respondenci chcieliby podnosić swoje kwalifikacje
 • Określenie optymalnego czasu szkolenia
 • Identyfikacja potencjalnych źródeł finansowania dokształcania
 • Analiza głównych przyczyn podejmowania (lub zaniechania) podnoszenia własnych kwalifikacji

 

Uzyskane wyniki zestawione zostaną z danymi metryczkowymi dotyczącymi: statusu społecznego (wykształcenie, dochody, zawód), miejsca zamieszkania, wieku oraz płci respondenta. Przedstawiona zostanie również charakterystyka gospodarstwa domowego ze względu na wielkość oraz cykl życia rodziny.

B. Metody realizacji

Badanie przeprowadzone będzie metodą wywiadu osobistego wśród  pracujących mieszkańców powiatu na podstawie specjalnie skonstruowanego (zaakceptowanego przez Zleceniodawcę) kwestionariusza.

Szczegółowy opis metodologii badań ilościowych znajduje się w projekcie nr I: Badania lokalnego rynku pracy wśród pracodawców funkcjonujących na terenie powiatu.

 

Dobór próby nastąpi metodą losowania warstwowego. W pierwszym etapie losowane będą zakłady pracy (z bazy REGON), zaś w drugim – w uzgodnieniu z dyrekcją wylosowanych podmiotów – przeprowadzony będzie dobór respondentów do badań (proporcjonalnie do liczby osób pracujących).InterActive - Agencja komunikacji Marketingowej Kraków