A A A

Bariery i oczekiwane formy wsparcia dla osób bezrobotnych – zogniskowane wywiady grupowe (FGI)

A. Cele badania
Z dotychczasowych badań zrealizowanych przez naszą firmę wynika, iż osoby bezrobotne często pozostają bierne zarówno w zakresie poszukiwania pracy jak i podnoszenia własnych kwalifikacji zawodowych. Celem badań jest poznanie – poprzez dyskusję grupową – głównych przyczyn utrudniających bezrobotnym zdobycie pracy. Ważnym elementem badania będzie też próba wspólnego wypracowania z osobami bezrobotnymi oczekiwanych przez nich form wsparcia. Jesteśmy świadomi, że powstałe rozwiązania nie zawsze będą odpowiadać możliwościom PUP, ograniczonym aktualnie obowiązującymi przepisami. Mamy jednak nadzieję, że uzyskane wyniki pozwolą na opracowanie kompleksowych form wsparcia, która są szczególnie premiowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

B. Szczegółowa problematyka badań
 • Diagnoza postaw związanych z aktywnością społeczno-zawodową osób bezrobotnych, określenie roli i znaczenia pracy zawodowej w hierarchii wartości
 • Charakterystyka dotychczasowego doświadczenia zawodowego
 • Identyfikacja głównych barier w podjęciu i utrzymaniu zatrudnienia, np.:
  - sytuacja na rynku pracy
  - obowiązki domowe
  - praca w szarej strefie
  - dobrowolne bezrobocie
 • Charakterystyka sposobów postrzegania rynku pracy
 • Analiza  autostereotypów dotyczących postrzegania osób bezrobotnych
 • Określenie zewnętrznych i wewnętrznych czynników utrudniających podnoszenie kwalifikacji zawodowych
 • Ocena motywacji i aktywności w poszukiwaniu pracy
 • Identyfikacja oczekiwanych form wsparcia dla osób bezrobotnych
 • Analiza zjawiska dyskryminacji zawodowej  – określenie obszarów nierówności ze względu na płeć i wiek

C. Metodologia badawcza
Proponujemy przeprowadzenie badań w oparciu o metodę badań jakościowych, przy zastosowaniu techniki zogniskowanych wywiadów grupowych. Zogniskowane wywiady grupowe (Focus Group Interview, w skrócie FGI), zwane najczęściej fokusami, to dyskusja prowadzona przez moderatora,
w której uczestniczy jednocześnie kilka do kilkunastu osób (od 6 do 12). Zadaniem moderatora jest odpowiednie ukierunkowanie, zogniskowanie wywiadu, tak aby dowiedzieć się jak najwięcej na temat, który jest przedmiotem badania. Moderator prowokuje interakcje oraz pilnuje, by dyskusja nie dotyczyła problemów niezwiązanych z założonym tematem. Podczas wywiadów stwarza on atmosferę, która sprzyja wyrażaniu szczerych i spontanicznych odpowiedzi ujawniających poglądy nieuświadomione lub ukrywane.
Podstawą przeprowadzenia dyskusji jest przewodnik moderacyjny uwzględniający wszystkie problemy badawcze. Narzędzie to jest planem wywiadu określającym główne zagadnienia, które powinny być omówione wraz z określeniem czasu, przeznaczonego na przedyskutowanie tych zagadnień. Typowa dyskusja grupowa trwa od 1,5 do 2 godzin. Odbywa się w specjalnie do tego celu przystosowanym pomieszczeniu, wyposażonym w mikrofon oraz umożliwiającym nagrywanie dyskusji na nośnik cyfrowy.
Podstawowy atrybut metody wywiadu grupowego stanowi dynamika grupy, rozumiana jako interakcja między jej członkami a prowadzącym wywiad moderatorem. Wzajemna interakcja obejmuje zarówno świadome jak i nieświadome oddziaływanie na siebie uczestników wywiadu. Zaletą wywiadu grupowego jest możliwość wykorzystania wielu właściwości grupy społecznej. Pojawiająca się dynamika grupy wpływa korzystnie na tempo i ilość zdobywanych informacji: uczestnicy – poprzez dyskusję i wymianę poglądów wzajemnie stymulują się i dają sobie wsparcie.

D. Metoda analizy materiału empirycznego
Całość każdego z wywiadów zostanie zarejestrowana na nośniku cyfrowym, a następnie dokonana zostanie transkrypcja celowa zebranego materiału empirycznego. Dopiero tak przygotowany materiał poddany zostanie analizie jakościowej.
Podczas analizy tak otrzymanych danych, skoncentrujemy się na jakościowym opisie badanej rzeczywistości, zwracając przede wszystkim uwagę na różnorodność badanych zjawisk, a nie na częstotliwości ich występowania. Badania te w głównej mierze odpowiedzą na pytania: jak i dlaczego. W ich wyniku otrzymamy wyjaśnienie oraz zrozumienie motywów postępowania, odtworzymy wzory myślenia, oceniania lub reagowania respondentów, a także dotrzemy do nieuświadamianych motywów.

E. Dobór próby
Zgodnie z metodologią badań jakościowych, dobór próby będzie miał charakter celowy. Proponujemy przeprowadzenie 4 zogniskowanych wywiadów grupowych.
Prowadząc wywiady, będziemy się starać dotrzeć do osób bezrobotnych o zróżnicowanym poziomie oraz kierunkach wykształcenia, pochodzących zarówno z miasta, jak i z terenów wiejskich. Niezwykle ważnym kryterium doboru respondentów będzie ich wiek, zależeć nam będzie na dotarciu zarówno do osób młodych, które nie miały jeszcze okazji pracować, jak i do osób starszych, o wieloletnim doświadczeniu zawodowym. Dodatkowo, przyjrzymy się, z jakimi problemami spotykają się mężczyźni oraz kobiety – na ile płeć warunkuje sytuację na lokalnym rynku pracy. Dzięki takiemu doborowi respondentów możliwe będzie zdiagnozowanie najistotniejszych problemy osób biernych zawodowo.


InterActive - Agencja komunikacji Marketingowej Kraków