A A A

Ewaluacja projektów realizowanych przez powiatowe urzędy pracy

 

Oferta została opracowana na podstawie „Założeń do ewaluacji projektów systemowych powiatowych urzędów pracy, realizowanych  w ramach Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

 

A. Cele

Głównym celem ewaluacji jest „ocena jakości projektów realizowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy oraz wpływu podejmowanych w ramach tych projektów działań na podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia ich uczestników” .

 

Cele szczegółowe:

 

 1. „Ocena stopnia w jakim cele projektu odpowiadają problemom lokalnego rynku pracy
 2. Ocena stopnia realizacji zamierzonych celów projektu, ocena sposobu zarządzania projektem oraz jego wdrażania, stopnia jakości współpracy z lokalnymi instytucjami, zaangażowanymi w realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 3. Identyfikacja barier i problemów związanych z realizacją projektów systemowych  (w tym związanych z zarządzaniem projektami i ich wdrażaniem)
 4. Ocena sposobu doboru instrumentów rynku pracy pod kątem ich adekwatności do celów projektu
 5. Ocena użyteczności oferowanego wsparcia z punktu widzenia uczestników projektów
 6. Ocena trwałości działań podejmowanych w projekcie w okresie co najmniej 6 miesięcy od zakończenia przez uczestników udziału w projekcie”

 

Kryteria ewaluacyjne:

 

 1. „Trafność (adekwatność) – ocena sposobu doboru zastosowanych w projektach instrumentów pod kątem realizacji celów projektów PUP, celu Działania  PO KL, celów szczegółowych Priorytetów PO KL, celu szczegółowego nr 1 PO KL, a także ocena związku pomiędzy zdefiniowanymi celami a istniejącymi problemami społeczno-gospodarczymi, które mają zostać rozwiązane dzięki interwencji EFS
 2. Skuteczność – stopień, w jakim wdrażane w projektach działania, poprzez wykorzystane instrumenty rynku pracy, przyczyniają się do realizacji celów
 3. Użyteczność  – wpływ zaoferowanego wsparcia na poprawę sytuacji uczestników na rynku pracy, a także ocena czy zmiany wywołane realizacją projektu są korzystne z punktu widzenia jego uczestników i do jakiego stopnia oddziaływanie projektów odpowiada potrzebom grupy docelowej
 4. Trwałość – użyteczność w dłuższym okresie czasu, a więc ocena czy i w jakim stopniu zmiany sytuacji zawodowej uczestników projektów, wywołane oddziaływaniem projektu są zauważalne w okresie co najmniej 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie”

 

 

B. Metodologia

1. Analiza danych zastanych (desk research)

Analizie poddane zostaną:  dokumentacja projektu systemowego zrealizowanego przez PUP w ramach PO KL (zarówno dokumentacja finansowa, jak i rzeczowa);  dokumenty programowe PO KL: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL, Projekty systemowe Powiatowych Urzędów Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; program promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy; dane pozyskane z rejestru PUP na temat sytuacji na rynku pracy uczestników projektu.

 

2. Wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo (CATI)

Badania ilościowe przeprowadzone zostaną w oparciu o technikę CATI (Computer-Assisted Telephone Interviewing) przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania komputerowego. Wywiady telefoniczne realizowane będą przez przeszkolonych ankieterów, którzy łączyć się będą telefonicznie z wylosowanymi do badania uczestnikami projektów prowadząc wystandaryzowane wywiady kwestionariuszowe. Przebieg tych wywiadów podlegać będzie ścisłemu nadzorowi systemu komputerowego. Specjalistyczne oprogramowanie regulować będzie kolejność zadawanych pytań (zgodnie z zastosowanymi regułami przejścia) oraz umożliwi weryfikację logiczną kodowanych danych. Zaletą tej techniki jest szybkość gromadzenia danych, niższy koszt niż w przypadku badań bezpośrednich, bieżąca kontrola jakości pracy ankieterów oraz niwelowanie błędów powstałych na etapie kodowania.

 

Dobór próby

Wywiady telefoniczne zostaną przeprowadzone z osobami,  które zakończyły udział w projekcie co najmniej 6 m-cy przed udziałem w badaniu.

Zastosowany zostanie dobór losowy z operatu dostarczonego przez Zamawiającego (bazy teleadresowej uczestników projektów).


Wielkość próby:

 

 • 280 osób w przypadku populacji nie przekraczającej 500 osób (tj. osób, które zakończyły udział w projekcie co najmniej 6 miesięcy przed rozpoczęciem badań). Jeśli populacja nie przekracza 280 osób podjęta zostanie próba przeprowadzenia wywiadów ze wszystkimi uczestnikami (próba pełna).
 • 400 osób w przypadku populacji 501 – 1000 osób
 • 500 osób w przypadku populacji 1001 – 2000 osób
 • 600 osób w przypadku populacji 2001 – 3000 osób

 

Kwestionariusz wywiadu będzie zgodny z wzorem przedstawionym w załączniku nr 1 do „Założeń do ewaluacji projektów systemowych powiatowych urzędów pracy, realizowanych  w ramach Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

 

3. Indywidualne wywiady pogłębione

Uzupełnieniem uzyskanych informacji będzie indywidualny wywiad pogłębiony (IDI) przeprowadzony z osobą do kontaktów roboczych, określoną we wniosku o dofinansowanie projektu. Jego celem jest „uzyskanie jak najbardziej rzetelnych i dokładnych informacji na temat jakości zarządzania i wdrażania projektu, stosowanych instrumentów rynku pracy oraz współpracy z innymi instytucjami przy realizacji projektu”. Poruszana problematyka będzie zawierać wszystkie zagadnienia wskazane w załączniku nr 2 do Założeń do ewaluacji projektów systemowych powiatowych urzędów pracy, realizowanych  w ramach Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 InterActive - Agencja komunikacji Marketingowej Kraków