A A A

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY W POSTEPOWANIU PRZEPROWADZONYM WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOSCI

 

Na potrzeby realizacji projektu szkoleniowego „Innowacyjny biznes szansą na sukces” realizowanego w ramach Poddziałania 8.2.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-13, na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.08.02.01-12-017/10-00 z dnia 15 lipca 2010r.

W wyniku przeprowadzonej procedury wybrano Wykonawców szkoleń i doradztwa w ramach projektu:

  1. Agencja Doradztwa Gospodarczego A.M. Jesiołowscy s.j. ul. Józefitów 2/4, 31-039 Kraków, NIP 676 001 31 06, Regon 003908869
  2. Danuta Kajrunajtys, ul. Poprzeczna 4, 32-020 Wieliczka, NIP 676-011-42-21

Wybrano oferty, które spełniły wymagania zamawiającego i były najbardziej korzystne ze względu na przyjęte kryteria oceny.

 

 

 InterActive - Agencja komunikacji Marketingowej Kraków