A A A

Ocena systemu edukacji ponadgimnazjalnej w powiecie

A. Cele główne

  • Charakterystyka  aktualnej oferty edukacyjnej
  • Określenie dotychczasowych oraz  prognozowanej zmiany liczby uczniów i absolwentów kształcących się w poszczególnych typach szkół/kierunkach kształcenia
  • Opis kwalifikacji i uprawnień zawodowych zdobywanych w poszczególnych typach szkół
  • Ocena przygotowania absolwentów do wejścia na rynek pracy
  • Ocena jakości kształcenie młodzieży ze wskazaniem ewentualnych deficytów
  • Ocena dostosowania systemu edukacji do potrzeb lokalnego rynku pracy wraz z identyfikacją barier utrudniających wprowadzenie adekwatnych rozwiązań
  • Wypracowanie rekomendacji w zakresie dostosowywania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy

 

B. Metodologia

1. Analiza źródeł wtórnych (desk research)

Głównym celem opracowania będzie analiza systemu edukacji w powiecie wraz z pokazaniem głównych tendencji na lokalnym rynku pracy.

Analizie poddane zostaną dane pochodzące z Urzędu Statystycznego (struktura pracodawców oraz liczba uczniów i absolwentów poszczególnych typów szkół), od dyrekcji poszczególnych szkół oraz ich organów prowadzących (liczba uczniów i absolwentów poszczególnych kierunków), a także z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych (określenie popytu na rynku pracy oraz bezrobocie wśród absolwentów).

 

Ze względu na prognostyczny charakter opracowania, szczególna uwaga poświęcona zostanie tendencjom demograficznym oraz analizie systemu szkolnictwa na terenie powiatu. Opracowania zawierać będą opis sytuacji aktualnej i analizy obserwowanych tendencji. Szczególnie ważny będzie benchmarking – porównanie pozycji powiatu pod względem różnych wskaźników, interpretacja zaobserwowanych różnić i wskazanie najlepszych rozwiązań, które można implementować na terenie powiatu.

 

2. Badania eksperckie

Ważne uzupełnienie analizy źródeł wtórnych stanowić będą tzw. badania eksperckie, które zostaną przeprowadzone w oparciu o technikę badań jakościowych – indywidualne wywiady pogłębione (Individual in-Depth Interview). Wywiady prowadzone będą z użyciem zaakceptowanego przez Zleceniodawcę scenariusza wywiadu. Szczegółowy  opis techniki IDI znajduje się w projekcie badawczym nr IV: Badania jakościowe wśród pracodawców w powiecie.

Zakładamy przeprowadzenie 30 wywiadów eksperckich wśród kluczowych pracodawców, dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych, przedstawicieli organów prowadzących szkoły, a także reprezentantów Powiatowego Urzędu Pracy oraz starostwa powiatowego.

 

3. Dom Jakości

Dom Jakości (ang. Quality Function Deployment), stanowi metodę  zarządzania jakością. Jest narzędziem stosownym przede wszystkim w przemyśle, ale w zmodyfikowanej formie doskonale nadaje się również do programowania działań w administracji.  Głównym celem Domu Jakości jest przełożenie informacji pochodzących z badań na konkretne rozwiązania umożliwiające dostarczenie odpowiednich produktów/usług. Dom Jakości jest specyficzną metodą dyskusji, która polega na tym, że z jednej strony, badacze – analitycy rynku są niejako rzecznikami konsumentów, z drugiej zaś – eksperci zaangażowani w proces produkcji, przekładają język konsumenta na konkretne dyrektywy technologiczne. Dzięki tej metodzie udaje się doskonalić produkt z uwzględnieniem potrzeb grupy docelowej.

 

W przypadku naszych badań, wspólnie z zaproszonymi ekspertami będziemy zastanawiać się nad możliwościami dostosowania oferty edukacyjnej do zdiagnozowanych, poprzez analizę źródeł wtórnych oraz wywiady eksperckie potrzeb rynku pracy. Moderatorem Domu Jakości będzie reprezentant „InterActive”, zaś grupę ekspercką stanowić będą przedstawiciele urzędu pracy, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych, przedstawiciele organów prowadzących szkoły oraz kluczowi przedsiębiorcy .

W Domu Jakości będzie uczestniczyć od 15 do 20 osób.

 InterActive - Agencja komunikacji Marketingowej Kraków