A A A

Opracowanie programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy w powiecie

Zgodnie z art.9 ust.1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy „do zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy należy opracowanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych”. Oferujemy Państwu współpracę przy opracowaniu tego dokumentu.

A. Zakres opracowania

Część I

1. Analiza podażowej strony rynku pracy

 • Charakterystyka zjawiska bezrobocia na terenie powiatu – struktura społeczno- demograficzna osób bezrobotnych
 • Ocena tendencji demograficznych oraz ich potencjalnego znaczenia dla rynku pracy
 • Analiza systemu edukacji

 

2. Analiza popytowej strony rynku pracy

 • Charakterystyka podmiotów gospodarczych działających na terenie powiatu
 • Ocena tendencji rozwojowych lokalnej gospodarki oraz ich wpływu na sytuację na rynku pracy
 • Analiza zapotrzebowania pracodawców na nowych pracowników

3. Ewaluacja dotychczas podejmowanych działań na rzecz zatrudnienia

 

Część II

 • Identyfikacja celów strategicznych
 • Ustalenie celów, działań oraz podmiotów współpracujących przy ich realizacji
 • Opracowanie matryc konkretnych działań na rzecz zatrudnienia wraz z określeniem hierarchii ich ważności i przewidywanej efektywności
 • Określenie głównych sposobów finansowania projektów ze szczególnym uwzględnieniem możliwości absorpcji funduszy zewnętrznych

Część III

 • Monitoring strategii
 • Metody pracy

B. Metodologia opracowania

Analiza sytuacji na rynku pracy i jej dynamiki w powiecie. Usługodawca przeprowadzi badania analityczne danych statystycznych, uzyskanych z Powiatowego Urzędu Pracy oraz innych ogólnodostępnych informacji uzyskanych od Starostwa Powiatowego, Urzędów Gmin, GUS i innych instytucji tworzących miarodajne bazy danych o sytuacji społeczno-ekonomicznej w powiecie. Badania typu desk research poświęcone będą analizie zjawiska bezrobocia głównie od strony podażowej na rynku pracy – czyli charakterystyce bezrobotnych oraz osób wchodzących na rynek pracy. Ze względu na prognostyczny charakter opracowania, szczególna uwaga poświęcona zostanie tendencjom demograficznym oraz analizie systemu szkolnictwa na terenie powiatu jako tym czynnikom, które w znacznej mierze determinują obraz lokalnego rynku pracy.

Stosowana przez usługodawcę metodyka realizacji zlecenia oparta będzie na eksperckim modelu budowy planów strategicznych, z uwzględnieniem wytycznych krajowych oraz unijnych organizacji wspomagających rozwój samorządności w Polsce. Opracowany program korespondować będzie z założeniami dokumentów strategicznych, opracowanych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, krajowym, a także międzynarodowym.

 InterActive - Agencja komunikacji Marketingowej Kraków