A A A

Opracowanie raportów półrocznych i rocznych z monitoringu zawodów nadwyżkowych i deficytowych (analiza bezrobotnych oraz ofert pracy)

A. Cel opracowania

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych łączy wiedzę z zakresu popytu i podaży siły roboczej w przekroju zawodów. Informacje o bezrobociu i ofertach pracy, zebrane w syntetycznej formie, służyć mogą jako źródło informacji do:

  • doskonalenia jakości usług w zakresie pośrednictwa i poradnictwa zawodowego, poprzez dostarczanie szczegółowej informacji dotyczącej zawodów poszukiwanych przez pracodawców oraz profesji, na które wygasa zapotrzebowanie na rynku pracy
  • inicjowania kierunków szkoleń dla osób bezrobotnych zgodnych z potrzebami rynku pracy
  • właściwego planowania i prowadzenia działań w zakresie przeciwdziałania bezrobociu przez samorządy oraz instytucje i organizacje zajmujące się problematyką bezrobocia
  • racjonalnego gospodarowania środkami Funduszu Pracy
  • planowania kierunków i poziomu kształcenia zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy

 

B. Podstawa opracowania

Opracowywanie analiz rynku pracy, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, jest jednym z zadań samorządu w zakresie polityki rynku pracy. Zadanie to wynika z zapisów Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

C. Metodologia opracowania

Monitoring oparty jest o sprawozdania MPiPS-01 (załącznik 3 Bezrobotni oraz oferty pracy według zawodów i specjalności i załącznik 2 Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy i oferty pracy)

 InterActive - Agencja komunikacji Marketingowej Kraków