A A A

Przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich (face to face) techniką (PAPI).

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Zamawiający
InterActive Agencja Komunikacji Marketingowej
Adres siedziby: ul. Zdrojowa 42/12
Tel. 12/ 410 50 35 faks 12/ 417 38 78
E-mail biuro@interactive.com.pl
Adres biura projektu:
ul. Szenwalda 18
31-571 Kraków

II. Opis przedmiotu zamówienia
Przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich (face to face) techniką (PAPI) przy wykorzystaniu papierowego kwestionariusza z pracodawcami z powiatów: tarnogórskiego, lublinieckiego, miasta Bytom, miasta Piekary Śląskie. Ankieterom dostarczona zostanie lista pracodawców z ich danymi teleadresowymi. Przeprowadzenie wywiadu musi być potwierdzone podpisem respondenta oraz pieczątką firmy/ instytucji na tzw. liście respondentów.
Badanie to jest realizowane w ramach projektu badawczego „Diagnoza sytuacji zawodowej kobiet w podregionie bytomskim”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.1.

III. Wymagania stawiane Wykonawcy:
Doświadczenie w realizacji bezpośrednich wywiadów wśród pracodawców w ciągu ostatnich 3 lat (techniką PAPI lub CAPI)
IV. Termin wykonania zamówienia:
Kwiecień – czerwiec 2011

V. Miejsce realizacji:
Powiat tarnogórski, lubliniecki, miasta Bytom, Piekary Śląskie

VI. Przewidywana ilość:
Ogółem: 1940 wywiadów

VII. Informacje o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Formularz ofertowy

VIII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami
Jagna Wajler, tel. (12) 410 50 35 jagna.wajler@interactive.com.pl
IX. Termin i sposób składania ofert
Oferty w formie formularza ofertowego (znajdującego się w załączniku) należy przesyłać na adres: jagna.wajler@interactive.com.pl w nieprzekraczalnym terminie do 27 marca 2011. Oferty nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

X. Sposób oceny ofert i  kryteria oceny oferty
Kryteria oceny oferty:
 • cena max 40% –nie wyższa niż 34 zł/brutto od zrealizowanego wywiadu. Oferowana cena musi obejmować wszystkie koszty zrealizowania wywiadu między innymi przejazdy i noclegi.
 • wykształcenie 30%
  - 30 punktów – ukończone studia wyższe na kierunkach: psychologia, socjologia, 
  - 15 punktów – ukończone inne studia wyższe
  - 10 punktów – studia na kierunkach: psychologia, socjologia
  - 5 punktów – studia na innych kierunkach
 • doświadczenie w realizacji ankiet wśród pracodawców 30% w ciągu ostatnich 3 lat

XI. Oferty częściowe
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

XII. Podwykonawcy
Zamawiający nie dopuszcza wykonywania prac przez podwykonawców.

XIII. Ogólne warunki zaproszenia
 1. Oferent oświadcza, że podane koszty jednostkowe są pełnym kosztem usługi.
 2. Zamawiającemu przysługuje prawo do swobodnego wyboru oferty z zachowaniem zasad konkurencyjności
 3. Oferent oświadcza, że jest w sytuacji finansowej i organizacyjne pozwalającej na realizację zamówienia przez cały okres wskazany w zaproszeniu.
 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość bezkosztowej rezygnacji z usługi.
Kraków, 17.03.2011


InterActive - Agencja komunikacji Marketingowej Kraków